Harkitsetko osittaista hoitovapaata?

Osittaista hoitovapaata voi saada siihen asti, kun perusopetuksessa olevan lapsen toinen lukuvuosi päättyy.

Työnantaja ja työntekijä voivat sopia osittaisen hoitovapaan järjestelyistä haluamallaan tavalla. Oikeus vapaaseen on työntekijällä, joka on ollut saman työnantajan palveluksessa vähintään kuusi kuukautta viimeksi kuluneiden 12 kuukauden aikana.

Työnantaja voi kieltäytyä vapaan antamisesta vain, jos vapaasta aiheutuisi työpaikan tuotanto- tai palvelutoiminnalle vakavaa haittaa. Isoissa yrityksissä ja sellaisissa toimenkuvissa, joissa on useita työntekijöitä, vakavan haitan aiheutuminen on tuskin mahdollista.

Työntekijän on tehtävä ilmoitus osittaisen hoitovapaan aloittamisesta viimeistään kaksi kuukautta ennen vapaan alkamista. Osittaista hoitovapaata voi saada siihen asti, kun perusopetuksessa olevan lapsen toinen lukuvuosi päättyy.

Kirjaa työaika hoitovapaasopimukseen

Jos vapaan järjestelyistä ei päästä sopimukseen, vapaa annetaan lyhentämällä päivittäinen työaika kuuteen tuntiin. Säännöllisen työajan alkamisaika kuuluu työnjohtovallan piiriin.
Jos työajasta ei nimenomaisesti sovita, niin nämä kuusi tuntia voidaan sijoittaa myös iltavuoroihin.

Hoitovapaata koskevaan sopimukseen kannattaa kirjata täsmällinen työaika, kuten 8.30 – 15.00, jos tämä on vapaan tarkoituksenmukaisuuden kannalta tärkeää.

Työvuorojen antamista koskee yhdenvertaisen kohtelun vaatimus ja iltavuorojen tulee jakautua tasapuolisesti työntekijöiden kesken. Tästä voidaan poiketa perustellusta syystä, joka voi olla esimerkiksi lastenhoitoon liittyvät järjestelyt.

Osittaisen hoitovapaan keskeyttäminen

Vapaan keskeyttäminen on mahdollista vain perustellusta syystä ja ilmoittamalla keskeyttämisestä kuukautta ennen sen alkamista. Kynnys tähän on korkea. Esimerkkeinä mainitaan toisen vanhemman vakava sairastuminen tai avioero. Toisen vanhemman työttömäksi jääminen ei kelvannut oikeuskäytännössä perusteeksi keskeyttämiselle.

Osittaisesta hoitovapaasta ei siis kannata sopia kerralla vuotta pidemmäksi jaksoksi.

Vapaan jatkaminen on aina mahdollista ilmoittamalla jatkosta kahta kuukautta ennen jatkon alkamista. Hoitovapaalta tai osittaiselta hoitovapaalta voi jäädä äitiysvapaalle 30 päivää ennen laskettua synnytysaikaa. Palkallisen 72 arkipäivän äitiysvapaan saaminen ei edellytä sitä, että toimihenkilö palaisi välillä kokoaikatyöhön.

Jukka Moilanen
Kirjoittaja on Vakuutusväen Liiton neuvottelupäällikkö