Kiky poistui, osaamisen kehittämistä tilalle

Osaaminen kehittyy käymällä läpi erilaisia tapauksia työkavereiden kanssa.

Uuden työehtosopimuksen mukaan vakuutusalalla panostetaan jatkossa osaamisen kehittämiseen. Työnantaja voi kesäkuun alusta lähtien määrätä
työntekijän kehittämään osaamistaan enintään 24 tuntia vuodessa. Samalla palkattomat kiky-tunnit siirtyvät historiaan.

Osaamisen kehittämisen muodoista, sisällöistä ja siihen käytettävästä ajasta päättää työnantaja. Toimihenkilön kannattaa olla myös itse aktiivinen ja kertoa toiveensa esimiehelle.

Palkallista työaikaa

Osaamisen kehittämistä tehdään säännöllisen työajan ulkopuolella ja sen ajalta maksetaan säännöllisen työajan palkkaa. Ylityökorvausta ei siltä ajalta makseta.
Osaamisen kehittämiseen voidaan käyttää myös lauantaipäiviä, mutta silloin lauantailisää ei makseta.

Jos osaamisen kehittämiseen käytetään lauantaipäiviä, päivän pituuden tulee olla vähintään kuusi tuntia, jos työnantaja ja toimihenkilö eivät sovi toisin. Arkena työaika voi pidentyä enintään kahdella tunnilla osaamisen kehittämisen takia.
Arkipyhiä ja sunnuntaipäivä ei tähän tarkoitukseen voi käyttää.

Tuntien määrä voi vaihdella

Osaamisen kehittämiseen käytettävien tuntien määrä voi vaihdella saman talon sisällä eri tiimeissä ja toiminnoissa. Tuntien määrä voi vaihdella myös toimihenkilöiden kesken.
Työehtosopimus määrää vain tuntien enimmäismäärän, mitään minimimäärää ei ole.
Jos osaamisen kehittämiseen käytettyjen tuntien määrä on enemmän kuin 24 tuntia vuodessa, ylimenevältä ajalta maksetaan normaali ylityökorvaus.

Jos toimihenkilö tekee osittaista työaikaa, osaamisen kehittämisen tuntien enimmäismäärä suhteutetaan työaikaan.

Työnantajan velvollisuus on pitää kirjaa osaamiseen kehittämiseen käytetyistä tunneista toimihenkilökohtaisesti.

Kiky-tunnit huomioidaan

Vuoden 2020 aikana kiky-sopimuksen mukaisia 24 tunnin työajan pidennystunteja ei tehdä päällekkäin osaamisen kehittämiseen varattujen tuntien kanssa. Alkuvuoden aikana tehdyt kiky-tunnit huomioidaan osaamisen kehittämisen tuntimäärässä eli nollasta ei kukaan kiky-tunteja tehnyt joudu aloittamaan.

Kiky-pidennys on toteutettu yrityksissä hyvin eri tavalla, joten yhtiökohtaisesti ratkaistaan, miten tehdyt kiky-tunnit ja osaamisen kehittämisen tunnit jakaantuvat tänä vuonna.

Miksi osaamista pitää kehittää?

Osaamisensa ja itsensä kehittäminen on tärkeää kaikille työelämässä mukana oleville. Se on tärkeää myös yrityksen näkökulmasta katsottuna. Kun työntekijöiden taidot ja valmiudet hoitaa tehtäviään kasvavat, siitä hyötyvät niin työnantaja kuin työntekijä.

Hyvä osaaminen ja työn hallinnan tunne edistävät työhyvinvointia ja työssä jaksamista. Osaamisen kehittämisellä voidaan välttää stressiä, työuupumista tai parhaimmillaan jopa ennenaikaista eläköitymistä.

Osaamisen kehittämisen muotoja tai sisältöjä ei ole määritelty työehtosopimuksessa. Yhteistoimintalain mukaan henkilöstö- ja koulutussuunnitelmassa tulee tehdä arvio koko henkilöstön osaamisesta ja ammatillisen osaamisen vaatimuksissa tapahtuvista muutoksista tai niiden syistä sekä tähän arvioon perustuva vuosittainen suunnitelma henkilöstöryhmittäin tai muulla tarkoituksenmukaisella tavalla ryhmiteltynä.

Olisikin järkevää, jos osaamisen kehittämistä edistettäisiin yhteistoiminnassa laaditun suunnitelman pohjalta.

Sari Lassila
Kuva Shutterstock