Korvataanko kenttämiehen ansionmenetys koulutuspäivinä?

Vakuutusalan kenttämiehiä koskevan palkkasopimuksen mukaan työnantajan lähettäessä kenttämiehen ammatilliseen koulutukseen, korvaa työnantaja tästä aiheutuneet suoranaiset kustannukset ja ansionmenetyksen.

Ansionmenetyksestä maksettavan korvauksen suuruus on sama kuin kenttämiehen työmatkasta maksettava päiväraha.

Koulutustilaisuuksina ei pidetä tiedotus- ja raportointitilaisuuksia kuten esimerkiksi myynti- ja kenttämieskokouksia. Konttoritoimihenkilöitä koskeva palkkasopimus ei sisällä vastaavaa määräystä.

Tutustu yhtiön matkustussääntöön

Korvaus myyntitulojen menetyksestä koulutusajalta on riippuvainen koulutuspäivän pituudesta ja yhtiössä käytössä olevasta matkustussäännöstä.

Jos yhtiön matkustussäännön mukaan oikeus kokopäivärahaan syntyy esimerkiksi yli 8 tunnin työmatkan johdosta, on ansionmenetyskorvaus yli 8 tuntia kestävästä koulutustilaisuudesta kokopäivärahan suuruinen (40 euroa). Tätä lyhyemmästä koulutustilaisuudesta maksettava korvaus on tässä esimerkissä puolipäivärahan suuruinen (18 euroa).

Jos oikeus puolipäivärahaan syntyy matkustussäännön mukaan vähintään 4 tunnin työmatkasta, ei esimerkiksi 3 tuntia kestävästä koulutustilaisuudesta tarvitse palkkasopimuksen perusteella maksaa ansionmenetyskorvausta lainkaan. Yhtiökohtaisesti voidaan toki sopia palkkasopimuksesta poikkeavasta korvauksesta.

Korvausta voi saada omalla konttorilla kouluttautumisesta

Koulutusajalta maksettava korvaus on ennakonpidätyksenalaista tuloa eikä sen maksaminen riipu muista päivärahaoikeuden täyttymisen edellytyksistä. Näin ollen esimerkiksi kenttämiehen omalla konttorillakin järjestetty ammatillinen koulutus oikeuttaa korvauksen saantiin, jos koulutus on kestoltaan matkustussäännön mukaan joko puolipäivärahaan tai kokopäivärahaan oikeuttava.

Ansionmenetyskorvauksen lisäksi kenttämiehellä on luonnollisesti oikeus saada koulutusajalta normaali kiinteä palkkansa sekä korvaus koulutuksen aiheuttamista kustannuksista, esimerkiksi kilometrikorvaukset ja matkustussäännön mukaiset päivärahat.

Pekka Reinamo
Kirjoittaa on Vakuutusväen Liiton neuvottelupäällikkö