Lönesamtalen är tillbaka

Lönesamtal är tjänstemannens rättighet och chefens skyldighet.

I år delas lönehöjningarna ut i två rater. Den första betaldes till alla i form av en allmän höjning och den andra delas ut på basis av lönesamtal i oktober.

Återinförandet av lönesamtal har väckt en del oro. Det är så pass länge sedan den förra rundan, att man glömt samtalsrutinerna.  Det har även kommit in mycket nytt folk till branschen och för dem är lönesamtalsvärlden främmande.

Bolagen står inför ett stort uppdrag då hela personalen måste utbildas inför lönesamtalen. Bara försäljningspersonalen på fältet förblir oberörda av lönesamtalen. Dessutom måste man få hela lönesamtalsmaskineriet jämte arbetsgrupper att fungera smidigt efter en paus på flera år.

Lönesamtalen delar åsikter

Lönesamtal är ett ämne som väcker känslor hos de flesta. Inom medlemskåren finns såväl anhängare som motståndare. En del anser att lönesamtal är ett naturligt sätt att tala om lönen och motiveras av att de egna prestationerna påverkar lönen.

– När en fungerande modell med lönesamtal används rätt, möjliggör den rättvis och motiverande belöning, säger FMF:s utbildningschef Sari Lassila.

I samtalen går man igenom arbetets svårighetsgrad samt tjänstemannens kompetens och prestationer i sina arbetsuppgifter.

– Lönesamtalet skapar goda förutsättningar för att utveckla tjänstemannens yrkesfärdighet och kompetens, säger utbildningschef Sari Lassila

Förberedelser ger framgång

För vissa kan det kännas nästan oöverkomligt svårt att tala om lönen och lönesamtalet uppfattas främst som ett förlängt lidande. Att identifiera sin kompetens och skryta om sina färdigheter kan kännas svårt. Orsaken kan vara blyghet, avsaknad av mod eller till exempel en dålig relation till chefen.

Att träna och förbereda sig väl hjälper till att övervinna blygheten. Då man förberett sig väl inför samtalet till exempel genom att delta i en utbildning, tänka igenom sitt arbete samt hur det förändrats och hur man presterat, är det lättare att motivera saker för sin chef.

Det lönar sig även att sätta sig in i lönestatistik som Finlands näringsliv publicerat och jämföra hur den egna lönen förhåller sig till statistiken. Man kan be sin chef om statistikuppgifter eller till exempel leta på Finans Finlands webbplats.

Rätt till timeout

Man kan avbryta lönesamtalet av motiverade skäl till exempel för att skaffa tilläggsinformation eller om någondera parten inte förberett sig tillräckligt för samtalet.
Om stämningen blir för upphettad kan man ta en timeout och avbryta lönesamtalet.

Om man avbryter samtalet fortsätter det inte förrän tjänstemannen haft möjlighet att kontakta en förtroendeman.

Om en överenskommelse inte nås

En stor del av lönesamtalen slutar i samförstånd. Om tjänstemannen och chefen emellertid inte blir ense om bedömningen av kompetensen, prestationerna eller lönehöjningen, ska oenigheten framgå i minnesanteckningarna.

Därefter förhandlar förtroendemannen och arbetsgivaren om saken lokalt.
Om man inte når ett samförstånd kan man föra ärendet till den bolagsspecifika lönesamtalsarbetsgruppen för behandling.

Där kan man lösa meningsskiljaktigheter som hänför sig till samtalet, bedömningen och höjningen som betalas på basis av samtalet.

Lönesamtalsarbetsgruppen kan emellertid inte lösa meningsskiljaktigheter som hänför sig till bolagets lönepolitik eftersom arbetsgivaren besluter om bolagets lönepolitik.