Milloin toimenkuva pitää päivittää?

Toimenkuvan päivittäminen on aiheellista säännöllisin väliajoin.

Jokaisella työntekijällä pitää olla ajantasainen toimenkuva, josta käyvät ilmi tehtävän vaativuus ja palkan perusteet.

Kun työtehtävät muuttuvat, toimihenkilö voi aina pyytää toimenkuvansa päivittämistä. Luottamusmiehellä on oikeus pyytää ja saada samat tiedot.

Toimenkuvan päivittäminen on tarpeen aina organisaatiouudistusten ja nimitysten yhteydessä. On myös mahdollista, että toimenkuva muuttuu vähitellen sillä tavoin, että vähittäisistä muutoksista kertyy olennainen muutos.

Toimenkuva käydään läpi palkkakeskustelussa

Toimenkuvan päivittäminen on aiheellista säännöllisin väliajoin, vaikka mitään isoa yksittäistä muutosta ei tapahtuisikaan. Toimenkuva ja toimenkuvan muutokset käydään läpi aina osana palkkakeskustelua.

Työnantajan on ilmoitettava jokaiselle konttoritoimihenkilölle, miten hänen toimensa on pisteytetty ja miten hänen kokonaispalkkansa muodostuu, kun huomioidaan maksettavat lisät.

Palkka nousee työn vaativuuden noustessa

Jos havaitaan, että vaativuusluokka on muuttunut ylöspäin, palkkaa tulee korjata vaativuusluokkien välisellä erotuksella muutosta seuraavan kuukauden alusta. Näin on, vaikka kiinteä kokonaispalkka ennestään ylittäisi uuden vaativuusluokan minimipalkan.

Tietoa pisteytyksestä saa luottamusmieheltä

Tehtävien muuttuminen niin, että vaativuusluokka alenee, on aina olennainen muutos, jonka toteuttaminen työnantajan yksipuolisella päätöksellä edellyttää irtisanomisperustetta.

Irtisanomisperusteisesti palkkaa voidaan alentaa, jos vaativuusluokka muuttuu alaspäin ja vaativuuspisteet vähenevät vähintään 80 pistettä.

Tietoa pisteytyksestä saa luottamusmieheltä, joka tietää miten toimet yhtiökohtaisesti on pisteytetty.

Tutustu tilastotietoihin

Pisteytys voi vaihdella yhtiökohtaisesti siten, että sama toimenkuva on sijoitettu eri vaativuusluokkaan eri yhtiöissä. Yhtiön sisäisesti vaativuuden arvioinnin täytyy kuitenkin olla johdonmukainen.

Vertaamalla omaa palkkaansa koko alan keskiarvoon tilastonimikkeessään ei saa kovin täsmällistä kuvaa siitä, onko palkka yhtiössä oikeudenmukaisesti määritelty.

Toimihenkilöllä on oikeus saada tieto myös yhtiökohtaisesta keskiarvosta omassa tilastonimikkeessään. Tästä saa jo paremman kuvan siitä, millainen oma palkka on muiden vastaavaa työtä tekevien palkkoihin verrattuna.

Jukka Moilanen
Kirjoittaja on Vakuutusväen Liiton neuvottelupäällikkö