Kuka saa katsoa ja käsitellä sairauslomatodistuksia?

Työntekijällä on oikeus olla pois töistä ja saada sairausajan palkka, jos hän on asianmukaisesti toimittanut lääkärintodistuksen, jonka mukaan hän työkyvytön työhönsä.

Sairauslomatodistuksessa olevat henkilötiedot ovat henkilötietolain mukaisia arkaluontoisia henkilötietoja. Tietojen käsittelyn on aina oltava käsittelijän toiminnan kannalta asiallisesti perusteltua ja tarpeellista. Työnantajan on mahdollista käsitellä työntekijän sairauspoissaolotodistuksen tietoja vain sairausajan palkan tai siihen rinnastettavien terveydentilaan liittyvien etuuksien suorittamiseksi.

Työnantajan on erikseen nimettävä henkilöt, joilla on oikeus tietojen käsittelyyn tai ainakin nimettävä ne tehtävät, joissa toimivilla on oikeus käsitellä työntekijöiden terveystietoja. Esimerkiksi lähiesimies voi olla tällainen henkilö.

Nämä henkilöt ovat salassapitovelvollisia saamistaan terveystiedoista, eivätkä saa ilmaista niitä ulkopuolisille. Salassapitovelvollisuus jatkuu myös työsuhteen päätyttyä. Sairauspoissaolotodistusten säilytys on järjestettävä niin, että ne säilytetään erillään muista henkilötiedoista ja ne on hävitettävä heti, kun niiden käytölle ei ole enää tarvetta.

Kuva: Pixabay