Snart är det dags att diskutera löner

Löneförhandlingarna närmar sig. Hundratals nya tjänstemän omfattas av dem då vi efter flera års förhandlingar lyckades förhandla att visstidsanställda och timanställda även ska omfattas av försäkringsbranschens kollektivavtal och lönesamtalen. 

Enligt utbildningschef Sari Lassila är det viktigt att se till att de nya löneförhandlarna får en ordentlig utbildning i att genomföra samtalen. 

– Alla har rätt till utbildning på arbetstid, påminner hon.

På hösten erbjuder FMF sina medlemmar webbinarier och skräddarsydda nyhetsbrev som stöd. Lönesamtalsguiden på förbundets webbplats innehåller också värdefull information.

Lönesamtalet är lika bra som chefen

Sari Lassila understryker chefernas roll både före och under lönesamtalen.   

– Chefen har en viktig roll i att se till att de anställda känner till grunderna för lönen och bolagets lönepolitik. 

Dessutom måste prestationsgrunderna vara kända i god tid före lönesamtalen.  De får inte komma som en överraskning under lönesamtalet. 

En bra chef ger sina medarbetare tid för att förbereda sig och anländer själv väl förberedd till samtalet. I ett lyckat lönesamtal har chefen uppdaterad information om medarbetarens arbetsuppgifter och -prestationer.  

Växelverkan har en stor inverkan på hur lönesamtalet upplevs. Om samtalet är konstruktivt och alla ärenden behandlas i god anda ger samtalet en bra känsla och tillfredställande resultat. 

Svårt att skilja på äpplen och päron

I försäkringsbranschen förs många olika samtal: utvecklings-, resultat och målsamtal, prestationsbedömningssamtal, introduktionssamtal och lönesamtal. 

Lönesamtal har en speciell ställning bland samtalen på arbetsplatsen. De grundar sig på kollektivavtalet och till exempel storleken på lönepåslagsraterna bestäms i kollektivavtalsförhandlingarna. 

Lönepåslagspotten är avsedd att delas ut på basis av lönesamtal och kan inte användas för andra ändamål, till exempel för att korrigera löneklyftor.

En del arbetsgivare vill slå ihop olika samtal. Då är det viktigt att se till att lönesamtalet är en separat helhet, till exempel genom att hålla en liten paus i samtalet. 

– Ibland får vi höra att bolagen har svårt för att skilja mellan äpplen och päron och samtal blandas ihop med rater som ska betalas ut. 

Under den senaste rundan cirkulerade också kommentarer om att man i lönesamtalen bara borde belöna de bästa av de bästa eller högst var tredje person i lönesamtal. 

– Inga sådana anteckningar ingår i kollektivavtalets lönesamtalsmodell. 

Delade åsikter om samtalen

Lönesamtal har utgjort en del av kontorspersonalens belöning i över tio år. Under dessa år har de fått såväl anhängare som motståndare. 

En del anser att lönesamtalet är ett naturligt sätt att tala om lönen. I samtalen går man tillsammans igenom arbetets svårighetsgrad samt personens kompetens och arbetsprestationer.  Ett lyckat lönesamtal ger verktyg för att utveckla kompetensen och sträva efter följande lönepåslag.  

Enligt Lassila är det bäst gå till lönesamtalen med attityden att man bara kan vinna. 

– Lönesamtal är tjänstemännens rättighet och chefens skyldighet.

Förberedelser ger framgång

För alla är det emellertid inte lika naturligt att samtala om lönen. Att diskutera kompetens och arbetsprestationer kan kännas svårt och lönesamtalet upplevs främst som en förlängd plåga. Orsaken kan vara blyghet, avsaknaden av mod eller till exempel en dålig relation till chefen. 

Bra förberedelser och övning hjälper till att komma över rädslor i anslutning till lönesamtal. Då man förberett sig väl inför samtalet, till exempel genom att delta i en utbildning och tänka igenom sina prestationer och sin kompetens, är det lättare att motivera ett lönepåslag. 

Man bör inte vara för anspråkslös utan lyfta fram sin kompetens. 

– Vem skulle annars skryta om en om man inte gör det själv, säger Lassila.

Det lönar sig alltid att be förtroendemannen om hjälp om man är osäker på något. 

Rätt till timeout

I ett lönesamtal borde båda parterna ha en konstruktiv roll. Monologliknande lönedikteringar tär på tron på systemet och det känns som att löneförhöjningarna är förutfattade eller inte grundar sig på fakta.

Om det känns som att lönesamtalet förs på måfå är det alltid möjligt att avbryta samtalet för att skaffa mer information. Samtalet kan avbrytas om endera parten inte har förberett sig tillräckligt inför samtalet.

Om det hettar till kan man också ta en timeout.  Om man avbryter samtalet fortsätter det inte förrän tjänstemannen haft möjlighet att kontakta en förtroendeman.

Om en överenskommelse inte nås

Om chefen och medarbetaren emellertid inte blir ense om bedömningen av kompetensen, prestationerna eller lönepåslaget, ska oenigheten framgå i minnesanteckningarna. Därefter förhandlar förtroendemannen och arbetsgivaren om saken lokalt. 

Om man inte når ett samförstånd kan man föra ärendet till den företagsspecifika lönesamtalsarbetsgruppen för behandling. Där kan man lösa meningsskiljaktigheter som hänför sig till samtalet, bedömningen och lönepåslaget.  Arbetsgruppen kan inte lösa meningsskiljaktigheter gällande bolagets penningpolitik, eftersom arbetsgivaren själv beslutar om den. 

Läs mera
Varierande samtalstidpunkter