Tarvitsenko työnantajani luvan sivutyön vastaanottamiselle?

Työnantajalla ei ole yleisesti ottaen oikeutta estää työntekijää tekemästä vapaa-aikana toista työtä, joka ei kilpaile varsinaisen päätyönantajan työn kanssa.

Kilpaileva työsopimus on erotettava sivutoimisesta työsopimuksesta, joka on pääsääntöisesti sallittu. Työnantajalla ei ole yleisesti ottaen oikeutta estää työntekijää tekemästä vapaa-aikana toista työtä, joka ei kilpaile varsinaisen päätyönantajan työn kanssa.

Työnantaja voi puuttua yleisesti sivutoimiin ainoastaan sellaisissa tapauksissa, jolloin sivutoimen hoitamisesta aiheutuu suoranaista haittaa päätyösuhteen hoitamiselle, mikä näkyy esimerkiksi työtulosten huononemisena.

Mitään nimenomaista työnantajan hyväksyntää sivutoimen vastaanottaminen ei näin ollen edellytä. Myöskään mitään yleistä, kaikki sivutoimet kattavaa ilmoitusvelvollisuutta työnantaja ei voi yksipuolisesti asettaa.

Yhteisesti sopimalla voidaan kuitenkin asettaa rajoja esimerkiksi sille, minkälaisia ja miten pitkäaikaisia sivutoimia työntekijä voi samanaikaisesti päätyösuhteen kanssa ylläpitää.
Sen sijaan päätehtävän kanssa kilpailevat sivutoimet ovat kiellettyjä jo suoraan lain nojalla. Velvollisuus välttää kilpailevaa toimintaa on osa työntekijän yleistä uskollisuusvelvollisuutta.

Työntekijän on toiminnassaan vältettävä kaikkea, mikä on ristiriidassa työntekijältä kohtuudella vaadittavan menettelyn kanssa.

Kilpailevan toiminnan kielto liittyy laissa säädettyyn liike- ja ammattisalaisuuksien ilmaisukieltoon. Työntekijällä ei työsuhteen aikana ole oikeutta kertoa työnantajan kilpailijalle yrityksen teknisiä, taloudellisia, hallinnollisia tai juridisia salaisuuksia. Kilpailukiellon rikkominen voi pahimmillaan johtaa työsuhteen irtisanomiseen tai jopa purkuun.

Työntekijän kilpailukielto saattaa jatkua myös työsuhteen päättymisen jälkeen, jos työnantaja ja työntekijä ovat tehneet asiasta erityisen kilpailukieltosopimuksen. Tällainen sopimus voidaan tehdä vain erityisen painavasta syystä ja se voi kestää pääsääntöisesti enintään kuusi kuukautta.

Pekka Reinamo
Kirjoittaja on Vakuutusväen Liiton neuvottelupäällikko