Två val som berör arbetslivet i vår

Maria Häggman ansvarar för internationellt samarbete på STTK.

Europaparlamentets slutmangling med arbetslivsprojekten, utvecklingen av den europeiska demokratin, Brexit, Trumps handelspolitik. Rakt ner i allt det dök Maria Häggman när hon började som chef för internationella ärenden på STTK i september.

I sitt arbete ansvarar Maria Häggman för internationellt samarbete och fungerar som STTK:s representant i flera samarbetsorganisationer.

– Jag har inte behövt gå sysslolös, säger hon leende.

Och takten kommer inte att avta på våren, tvärtom. Snart står riksdags- och EU-valet och knackar på dörren, som båda har en kraftig inverkan på arbetslivets utveckling.

Riksdagsvalet visar vägen

Den första betydande etappen är riksdagsvalet i april. De visar vägen för beslutsfattningen i Finland och ger en antydan om i vilken riktning Finlands EU-politik utvecklas.

Under innevarande valperiod har löntagarnas röst förbisetts flera gånger i beslutsfattningen i Finland, till exempel i tvisterna med uppsägningslagen förra hösten.

– Under den här valperioden har förändringen i trepartsberedningen varit stor.

Det finländska systemet grundar sig på ett trepartssamarbete, där löntagarförbunden, arbetsgivarförbunden och landets regering förhandlar och avtalar om arbetsmarknadens utveckling. Trepartssystemet förbisågs, vilket ledde till oroligheter och ökad misstro på arbetsmarknaden. Nu önskar man sig arbetsro på arbetsmarknaden, oberoende av valresultatet.

– Jag tror att varje regering vill upprätthålla samhällsfreden, säger hon.

Arbetslivsärenden på tapeten i EU

I maj följer följande viktiga val för löntagarna, dvs. EU-valet. Häggman anser att det är mycket viktigt att man fortsätter stärka det europeiska arbetslivet även under Europaparlamentets följande period.

– Under innevarande period har riktningen varit positiv.

Europaparlamentet har berett många för löntagarna viktiga projekt. Man har till exempel arbetat med familjeledighetsreformen och att reformera arbetsvillkorsdirektivet som driver bättre arbetsförhållanden.

Dessa reformer omfattar viktiga frågor för löntagare, såsom gränserna för tillämpning av nolltimmarskontrakt och fördelningen av familjeledighet mellan föräldrarna.
Man har nått en överenskommelse om båda reformerna. Förhandlingsresultatet kräver fortfarande Europarådets och Europaparlamentets godkännande.

Stopp för social dumpning

En del av projekten för att utveckla arbetslivet märks inte direkt i finländska arbetstagares vardag, eftersom vi i Finland redan har det bättre ställt gällande många frågor, såsom faderskapsledighet, än vad förhandlingsresultatet förutsätter.

Från EU:s håll kommer ingen förändring gällande fördelningen av familjeledigheter, eftersom unionens medlemsländer inte gick med på de framlagda föräldraledighetskvoterna på fyra månader. Frågan hur arbetsvillkorsdirektivsreformen i Finland påverkar dem som berörs av nolltimmarskontraktet är fortfarande öppen.

Ett rättvist europeiskt arbetsliv har emellertid stor betydelse för finländarna.

– När man på EU-nivå lyckas förbättra arbetsvillkoren gynnar det på långs sikt även arbetstagare i Finland.

Tack vare anständiga arbetsvillkor och fungerande övervakning blir till exempel underbetalning svårare och dåliga arbetsvillkor utgör ingen konkurrensfördel.
– Genom att förbättra arbetsvillkoren förebygger man social dumpning i Europa.

Alla på samma linje

Häggman betonar hur viktigt det är att få en gemensam europeisk arbetsmyndighet med uppgift att bistå med övervakningen av förbrytelser mot arbetsvillkor på internationell nivå. Grundandet av en myndighet har pågått i Europaparlamentet under innevarande period.

– Om vi lyckas förbättra informationsutbytet mellan myndigheter i Europa kan vi förebygga missbruk och social dumpning.

Häggman anser att det är viktigt att man på Europanivå har ambitiösa mål för utvecklingen av arbetslivet. Systemen bör inte bara utvecklas för att motsvara minimikraven utan man måste ha högre målsättningar. Arbetet för ett bättre arbetsliv måste fortsätta.

– Vi måste få alla att stå på samma linje.