Usein kysyttyä koronasta

Koronatilanne ja -ohjeistus elävät koko ajan. Päivitämme artikkelia säännöllisesti.

Huomioithan, että työpaikoilla voidaan sopia paremmista käytännöistä kuin alla olevissa esimerkeissä. Silloin työpaikoilla noudatetaan sovittuja, parempia käytäntöjä.

Jutusta löydät usein kysyttyjä kysymyksiä esimerkiksi

Korona ja paluu takaisin työpaikalle

Kuulun riskiryhmään ja minua pelottaa palata takaisin työpaikalle. Miten minun pitäisi toimia?

Asia kannattaa ottaa puheeksi oman esimiehen kanssa. Työnantajalla on velvollisuus yhdessä työterveyshuollon kanssa arvioida, miten riskiryhmään kuuluva työntekijä voi työskennellä turvallisesti.
Jos riskiä ei voida työssä muun muassa suojaustoimenpiteillä alentaa riittävän alhaiseksi, on työntekijälle pyrittävä järjestämään muuta työtä, jossa vastaavaa tartuntariskiä ei ole. Yhtenä vaihtoehtona voisi olla etätyön tekeminen.
Voit myös itse olla yhteydessä työterveyshuoltoon ja kysyä sieltä, miten asian kanssa kannattaisi edetä.

Korona ja lomautukset

Työnantajani suunnittelee lomautuksia koronatilanteen takia. Onko se mahdollista?

Lomautukset ovat mahdollisia koronaepidemian aikana, jos esimerkiksi työt ovat  tilapäisesti vähentyneet, eikä työnantaja voi järjestää työntekijälle muuta sopivaa työtä tai työnantajan tarpeita vastaavaa koulutusta.
Lomautus voi olla määräaikainen tai voimassa toistaiseksi. Lomautus voi olla myös osittainen, jolloin työaikaa lyhennetään tarpeen mukaan.
Työnantajan on lähtökohtaisesti annettava lomautusilmoitus
  viimeistään viisi päivää ennen lomautuksen alkamista.
Samoin  lomautusta koskevien yhteistoimintaneuvotteluiden kestoaikaa on lyhennetty nykyisestä kuudesta viikosta tai 14 päivästä viiteen päivään koronaepidemian aikana.

Miten lomautusilmoitusaika lasketaan?

Ilmoituksen antamispäivää ei lasketa mukaan 5 päivän ilmoitusaikaan. Jos esimerkiksi  ilmoitus annetaan 1.4., niin tähän lisätään 5 päivää, jolloin päästään päivään 6.4. Lomautus voi alkaa aikaisintaan 7.4. Toimihenkilö voi kuitenkin sopia lyhyemmästä ilmoitusajasta.

Minut aiotaan lomauttaa koronatilanteen takia. Miten kannattaa toimia?

Jos sinut lomautetaan, ilmoittaudu TE-toimistoon työttömäksi työnhakijaksi  ensimmäisenä lomautuspäivänä.
Vakuutusväen Liiton jäsenet voivat hakea ansiopäivärahaa JATTK-työttömyyskassasta. Ansiopäivärahaa voi hakea JATTKin sähköisen eAsioinnin kautta tai lähettämällä hakemuksen kahden viikon kuluttua lomautuksen alkamisesta. Jos lomautus kestää lyhyemmän aikaa, päivärahaa voi hakea aikaisintaan viimeisen lomautuspäivän jälkeen.
Jäsenyys- ja työssäoloehdon pitää täyttyä, jotta voi saada ansiopäivärahaa lomauksen ajalta. Lisätietoa ansiopäivärahan maksamisesta lomautuksen ajalta löydät täältä.

Milloin lomautettu alkaa saada ansiosidonnaista päivärahaa?

Työttömyysturvan viisi omavastuupäivää eli ns. karenssipäivää on poistettu koronaepidemian aikana.  Työttömyyskassan jäsen voi saada ansiosidonnaista  työttömyysturvaa heti ensimmäisestä työttömyyspäivästä lähtien.  Muutos koskee niitä henkilöitä, joiden omavastuuaika alkaa 16.3.-6.7.2020. Lisätietoja löydät täältä.
Lisätietoja ansiosidonnaisen hakemista ja hakemusten käsittelyajoista löydät täältä

Minut on lomautettu koronan vuoksi. Voinko ottaa vastaan muuta työtä lomautuksen aikana? Entä ovatko luontoisedut käytössä lomautuksen aikana?

Jos joudut lomautetuksi, sinulla on oikeus ottaa vastaan muuta työtä. Työ ei kuitenkaan saa olla kilpailevaa toimintaa työnantajasi toiminnan kanssa eikä se saa tuottaa vahinkoa työnantajallesi. Muuta työtä koskevassa työsopimuksessa voidaan sopia lyhyestä viiden päivän irtisanomisajasta sen varalta, että työnantaja kutsuu lomautetun takaisin työhönsä.
Lomautusaikana sinulla on oikeus käyttää palkkaetuna tai työsuhteeseen liittyvän vuokrasopimuksen perusteella käytössäsi olevaa asuntoa. Voi myös käyttää luontaisetuja (esim. puhelin- tai autoetu), jos niiden on sovittu säilyvän lomautusaikana.
Jos saat lomautuksen aikana töitä pysyvästi muualta, voit irtisanoa työsopimuksesi ilman irtisanomisaikaa.

Toimeentulo koronakaranteenin tai -tartunnan aikana

Mistä saan rahaa, jos joudun karanteeniin koronan takia?

Karanteenin ajalta työnantajalla ei ole palkanmaksuvelvollisuutta. Silloin pitää hakea Kelalta tartuntatautipäivärahaa.
Tartuntatautipäivärahan edellytys on, että päätöksen on tehnyt kunnan tai sairaanhoitopiirin nimeämä vastuullinen tartuntataudeista vastaava lääkäri. Päätös pitää liittää päivärahahakemukseen.

Mistä saan rahaa, jos lapseni joutuu karanteeniin koronan takia? 

Alle 16-vuotiaan huoltajalla on oikeus tartuntatautipäivärahaan, jos lapsi on määrätty karanteeniin ja huoltaja ei siksi voi tehdä työtä. Tartuntatautipäivärahaa voidaan maksaa vain niiltä päiviltä, jolloin työntekijä ei ole voinut työskennellä karanteenin tai eristyksen takia.
Tartuntatautipäivärahan edellytys on, että päätöksen on tehnyt kunnan tai sairaanhoitopiirin nimeämä vastuullinen tartuntataudeista vastaava lääkäri. Ainoastaan hän päättää eristämisestä, karanteenista tai poissaolosta työstä, päivähoidosta tai oppilaitoksesta. Päätös pitää liittää päivärahahakemukseen.

Milloin voin hakea tartuntapäivärahaa? 

Jos sairastut tai altistut ja kunnan tartuntataudeista vastaava lääkäri määrää sinut eristykseen tai karanteeniin, voit hakea Kelalta tartuntatautipäivärahaa. Se korvaa ansionmenetyksen täysimääräisesti.
Voit hakea tartuntapäivärahaa myös silloin, jos alle 16-vuotias lapsesi on sairastunut tai määrätty karanteeniin.
Tartuntatautipäivärahaa voidaan maksaa vain niiltä päiviltä, jolloin työntekijä ei ole voinut työskennellä karanteenin tai eristyksen takia. Päivärahaa ei makseta esimerkiksi loman tai etätöiden ajalta. 

Korona ja työsuhteen ehdot

Voiko työnantaja yksipuolisesti muuttaa työvuoroja koronaviruksen johdosta?

Voi. Työaikalain mukaan työvuoroluetteloa voidaan muuttaa töiden järjestelyyn liittyvästä painavasta syystä.

Olen karanteenissa eikä työnantajani maksa siltä ajalta palkkaa. Pitääkö minun silti tehdä töitä?

Karanteenin ajalta työnantajalla ei ole palkanmaksuvelvollisuutta eikä työntekijällä ei ole velvollisuutta tehdä esimerkiksi etätyötä. Tällöin työntekijällä on oikeus Kelan tartuntatautipäivärahaan.

Voiko työnantaja kieltää minua tulemasta töihin?

Työnantaja ei voi määrätä karanteenia. Kunnan nimetty tartuntataudeista vastaava lääkäri päättää siitä, määrätäänkö ihminen eristykseen tai karanteeniin.
Jos työnantaja määrää työntekijän kotiin, työntekijälle on maksettava normaali palkka.

Korona ja lomat

Voiko työnantaja perua vuosilomat koronan takia vakuutusalalla?

Jos loma on jo vahvistettu, vuosilomalaki ei mahdollista lomien ajankohdan muuttamista tai perumista ilman yhteistä sopimista. Jos työnantaja peruu työntekijän loman yksipuolisesti ja siitä aiheutuu työntekijälle kustannuksia, työnantaja joutuu korvaamaan perumisesta aiheutuneet kulut.

Miten lomautus vaikuttaa vuosiloman pitämiseen?
Lomat annetaan lomautuksesta huolimatta vuosilomalain mukaisesti. Työnantaja voi sijoittaa vuosilomaa ajalle ennen lomautusta, lomautusilmoitusajalle tai lomautuksen ajalle, jos se on vuosilomalain lomakausien puitteissa sallittua. Vuosiloman ajalla työntekijän omavastuuaika työttömyyspäivärahan saamiseksi kuluu normaalisti.
Jos vuosilomaa sijoitetaan lomautuksen ajalle, työntekijä saa täyden loma-ajan palkan, mutta työttömyyspäivärahaa ei makseta. Toisaalta myöskään ansiosidonnaisen päivärahan enimmäismaksuaika ei kulu. Työttömyyspäivärahan maksaminen jatkuu normaalisti, jos lomautus jatkuu loman päättymisen jälkeen.
Voiko työnantaja kieltää lomamatkani?

Työnantaja voi kieltää vain työmatkat. Työnantaja ei voi määrätä sitä, mitä ihmiset tekevät vapaa-ajallaan tai lomillaan. Poikkeusoloissa maan hallitus voi kuitenkin rajoittaa ihmisten liikkumista. 

Voiko työnantaja pakottaa minut pitämään lomaa koronan vuoksi?

Koronasta huolimatta toimitaan vuosilomalain säädösten mukaan. Jos työnantaja määrää loman ajankohdan, on siitä ilmoitettava viimeistään kuukautta ennen loman alkamista. Jos tämä ei ole mahdollista, loman ajankohdasta voidaan ilmoittaa myöhemminkin. Siitä on kuitenkin ilmoitettava viimeistään kaksi viikkoa ennen loman alkamista.

Saanko potkut, kun jouduin ulkomailla karanteeniin enkä voi palata loman päätyttyä töihin? 

Karanteeni on työntekijästä riippumaton asia eikä näin ollen ole työsuhteen päättämisperuste.
Jos sinut määrätään karanteeniin EU:n alueella, Kelan mukaan sinulle voidaan maksaa tartuntatautipäivärahaa. Karanteenista tai eristyksestä tarvitaan todistus lääkäriltä, jolla on oikeus määrätä näitä rajoituksia kyseisessä maassa.

Väliaikainen epidemiatuki

Olen palkatta pois töistä voidakseni hoitaa lasta kotona. Olenko oikeutettu johonkin korvaukseen?

Väliaikaista epidemiatukea voi saada vanhempi, joka hoitaa lastaan kotona koronaepidemian takia ja on joutunut ottamaan palkatonta vapaata työstään.
Tukea voi saada, jos hoidettava lapsi on varhaiskasvatuksen tai esiopetuksen piirissä, perusopetuksen 1.–3. luokalla tai valmistavassa opetuksessa tai jos lapsi on saanut päätöksen erityisen tuen tarpeesta tai pidennetystä oppivelvollisuudesta.
Tuen hakijalla pitää olla työsuhde ja työantajan todistus palkattomasta poissaolosta.
Väliaikaista epidemiatukea haetaan Kelalta. Tuen määrä on 28,94 euroa arkipäivältä (723,50 euroa kuukaudessa). Lasten määrä tai perheen tulot eivät  vaikuta tuen määrään.
Lapsen hoitamista varten epidemiatukea voidaan myöntää enintään 13.5. saakka. Tämän jälkeen tukea ei voi enää saada, koska hallituksen suositusten ja terveysviranomaisten tiedon mukaan poissaolo koulusta tai varhaiskasvatuksesta ei ole enää tarpeen 13.5. jälkeen.

Lue lisää

Ohje työhön paluun tueksi
Ohje henkisen hyvinvoinnin tueksi työpaikoille paluun aikana
Kysymyksiä ja vastauksia koronasta ja työsuojelusta
Lomautusten ilmoitusaikaa ja yt-neuvotteluiden kestoaikaa lyhennetään koronan takia
Toimi näin, jos sinut lomautetaan koronan seurauksena
Tietoa ja neuvontaa koronaviruksesta
Ohjeita työntekijöille koronatartunnan ehkäisyyn
Hallitus on todennut Suomen olevan poikkeusoloissa koronavirustilanteen vuoksi
Tartuntatautipäiväraha korvaa ansionmenetyksen karanteenin aikana
Koronasta muualla