Uusi työaikalaki voimaan vuoden alussa

Uusi työaikalaki tulee voimaan vuoden alussa. Jatkossa esimerkiksi etätyön työaikakäytännöt muuttuvat joustavammiksi, liukuma-aika pitenee ja työntekijät voivat säästää jatkossa yhä enemmän tunteja. 

Kotona tehtävä työ on ollut aiemmin soveltamisalan ulkopuolella. Uuden lain mukaan liukuvan työajan käyttö ja ylityön tekeminen on mahdollista myös etätyössä, jos työn johto ja valvonta on mahdollista.

Päivittäinen liukuma-aika pitenee

Päivittäinen enimmäisliukuma-aika nousee kolmesta tunnista neljään tuntiin. Enimmäiskertymä neljän kuukauden seurantajakson päättyessä on 60 tuntia aiemman 40 tunnin asemesta. Seurantajakson aikana kertymää saa olla enemmänkin. 

Alitusten enimmäismäärä säilyy 20 tunnissa.                                                         

Joustotyössä työntekijän vapaus on suurempi

Joustotyöaika vastaa paljolti liukuvaa työaikaa, mutta siinä työntekijän vapaus päättää työajastaan on paljon suurempi. Joustotyöajassa työntekijä päättää itsenäisesti työnteon ajasta ja paikasta vähintään puolet työajasta. Joustotyöaika sopii erityisesti asiantuntijatyöhön. 

Joustotyössä on kirjallisesti sovittava päivistä, joille työaikaa ei saa sijoittaa, viikkolevon sijoittamisesta ja mahdollisesta kiinteästä työajasta. Viikoittainen säännöllinen työaika saa olla keskimäärin enintään 40 tuntia neljän kuukauden ajanjakson aikana. Työnantajalla on velvollisuus seurata työaikaa ja huolehtia viikoittaisen lepoajan toteutumisesta. 

Työaikakirjanpitoa on pidettävä. Tämä toteutuu siten, että työntekijä raportoi toteutuneet tunnit työnantajalle. Joustotyöajalla ei ole tarkoitus lisätä työaikaa. 

Kun työntekijä päättää itsenäisesti tehdä työtä esimerkiksi lauantaina, niin siitä ei makseta lauantaityön korotusprosentteja. Toisaalta nykyään moni asiantuntija esimerkiksi lukee ja vastaa sähköposteihin korvauksetta iltaisin ja viikonloppuna, joten joustotyöaikaa ei voi pitää heikennyksenä nykytilanteeseen.

Työaikapankki tulee uuteen lakiin 

Uuteen lakiin tulee työaikapankkia koskevat säännökset. Työaikalain mukainen työaikapankki on ensisijainen työehtosopimusten mukaisiin työaikapankkeihin nähden. Tämä tarkoittaa sitä, että työnantaja voi käyttää halutessaan lain mukaista työaikapankkia. 

Säästää voi mm. lisä -ja ylityötunteja ja liukumasaldoa enintään 60 tuntia neljässä kuukaudessa. Kaiken kaikkiaan säästö ei saa ylittää kuuden kuukauden säännöllistä työaikaa. Laissa säädetään myös annettavaa vapaata koskevista säännöistä.

Uuden lain määräykset antavat mahdollisuuden aiempaa merkittävästi suurempaan liukuvan työajan käyttöön.        

Täsmennyksiä asiantuntijatyön suhteen       

Työaikalain soveltamisalaa täsmennetään asiantuntijatyön osalta. Soveltamisalan piirissä eivät ole sellaiset työt, joita tehtävien ja aseman perusteella on pidettävä johtamisena tai siihen rinnastettavana itsenäisenä tehtävänä. Näissä tehtävissä työaikaa ei ennalta määritetä eikä työajan käyttöä valvota.