Yhteistoimintaneuvottelut

Mikä yt-neuvottelu on ja mistä siinä neuvotellaan?

Laki yhteistoiminnasta yrityksissä (yhteistoimintalaki, yt-laki) koskee yrityksiä, joilla on säännöllisesti enemmän kuin 20 työntekijää. Yt-laki velvoittaa työnantajaa neuvottelemaan henkilöstön edustajien kanssa, kun työnantaja suunnittelee vähentävänsä henkilöstöä taloudellisista, tuotannollisista tai toiminnan uudelleenjärjestelyistä johtuvista syistä ennen lopullisten päätösten tekemistä.

Henkilöstön puolesta neuvotteluja käyvät Vakuutusväen Liiton luottamusmiehet. Työnantaja tiedottaa yhteistoimintaneuvottelujen sisällöstä ja sujumisesta henkilöstölle. VvL:n luottamusmiehet tiedottavat yhteistoimintaneuvotteluista vain VvL:n jäsenille.

Yt-neuvotteluissa käsitellään mm. työnantajan esittämän henkilöstön vähentämisen perusteita ja vaikutuksia sekä vaihtoehtoja työvoiman vähentämisen kohteena olevien henkilöpiirin rajoittamiseksi. Käytännössä siis käsitellään suunniteltujen vähentämisten syitä ja sitä, miten vähentämiset vaikuttavat jäljelle jäävän työn organisointiin. Yt-neuvotteluissa käsitellään myös eri vaihtoehtoja liittyen siihen, miten suunnitellut henkilöstövähennykset voidaan minimoida. Se, mitä vaihtoehtoja selvitetään, riippuu yt-neuvottelujen syystä. Vaihtoehdot voivat esimerkiksi liittyä kustannussäästöihin tai vapaaehtoisten henkilöstöratkaisujen kuten opintovapaiden selvittämiseen.

Työnantajan on osana yt-neuvotteluita selvitettävä, onko työntekijä koulutettavissa ja tai sijoitettavissa toisiin tehtäviin irtisanomisen vaihtoehtona. Työn tarjoamisvelvoitteen alueellista laajuutta ei ole rajattu, eli käytännössä työtä voidaan tarjota myös toiselta paikkakunnalta. Myöskään työnantajan osastorajat eivät supista velvollisuutta tarjota työtä.

Itse yt-neuvotteluissa ei päätetä irtisanottavista, vaan niissä keskustellaan mahdollisten irtisanomisten perusteista ja vaihtoehdoista. Vasta, kun neuvottelut ovat päättyneet, voi työnantaja tehdä lopullisen päätöksensä irtisanomisista, lomauttamisista tai osa-aikaistamisista. Yt-neuvottelujen päätyttyä työnantaja tekee ratkaisunsa ja tiedottaa päätöksestään.

Tuotannollis-taloudellinen irtisanomisperuste

Työnantajan on pystyttävä osoittamaan jokaisen irtisanottavan työntekijän kohdalla, että irtisanomiselle on tuotannollis-taloudelliseen perusteeseen liittyvä asiallinen syy ja että työ on tosiasiallisesti vähentynyt.

Työ ei ole tosiasiallisesti vähentynyt, jos työnantaja joko ennen irtisanomista tai sen jälkeen on ottanut uuden työntekijän samankaltaisiin tehtäviin tai jos tehtävien uudelleen järjestelystä ei ole aiheutunut työn tosiasiallista vähentymistä. Tällöin työnantajalla ei ole tuotannollis-taloudellista syytä irtisanoa työntekijöitään.

Työnantajan on lisäksi jokaisen irtisanottavan kohdalla pystyttävä näyttämään, ettei irtisanomista ole voitu välttää siirtämällä ja/tai kouluttamalla heidät toisiin tehtäviin yrityksessä tai sen määräysvallassa olevissa yrityksissä. Ellei työnantajalla ole osoittaa irtisanomisuhan alla olevalle työntekijälle työtä eikä työntekijää voi kouluttaa toisiin tehtäviin, saa työnantaja irtisanoa työntekijän.

Onko olemassa irtisanomisjärjestystä?

Lainsäädännössä tai vakuutusalan työehtosopimuksessa ei ole säännelty irtisanomisjärjestystä, jota tulisi soveltaa työnantajan irtisanoessa työntekijöitä taloudellisista, tuotannollisista tai toiminnan uudelleenjärjestelyistä johtuvista syistä. Tällaisista syistä toteutettavien irtisanomisten perusteena tulee olla irtisanottavien henkilöiden töiden olennainen ja pysyvä tosiasiallinen vähentyminen, ei työntekijän henkilöön liittyvä syy.

Irtisanoessaan työntekijöitä tuotannollis-taloudellisella perusteella työnantajan on huomioitava syrjintäkielto ja työntekijöiden tasapuolisen kohtelun vaatimukset. Tämä tarkoittaa sitä, ettei työnantaja saa valikoida irtisanottavia esimerkiksi iän, terveydentilan, vakaumuksen tai muun näihin verrattavan henkilökohtaisen ominaisuuden perusteella. Työnantajalla on oikeus pitää työssä parhaat työntekijänsä, mutta irtisanottavia ei saa valikoida syrjivin perustein.

Korotettu irtisanomissuoja

Syrjintäkiellon ja tasapuolisuuden kohtelun vaatimusten ohella työsopimuslaissa on säädetty irtisanomissuoja perhevapaalla olevalle työntekijälle. Työnantaja saa irtisanoa äitiys-, isyys-, vanhempain- tai hoitovapaalla olevan työntekijän tuotannollis-taloudellisella perusteella vain, jos työnantajan toiminta päättyy kokonaan.

Myös luottamusmiehille, työsuojeluvaltuutetuille ja henkilöstön edustajille yrityksen hallinnossa on säädetty korkeampi irtisanomissuoja. Työnantaja saa irtisanoa luottamushenkilön vain, kun luottamushenkilön työ päättyy kokonaan, eikä työnantaja voi järjestää hänelle hänen ammattitaitoaan vastaavaa tai hänelle muutoin sopivaa työtä tai kouluttaa häntä tällaiseen työhön. Vakuutusalan luottamusmiessopimuksessa sekä yhteistoimintasopimuksessa on myös säännöksiä luottamushenkilöiden irtisanomissuojasta. Irtisanomissuoja ei koske varaluottamusmiehiä tai varatyösuojeluvaltuutettuja, elleivät he sijaista varsinaista luottamusmiestä tai työsuojeluvaltuutettua.

Määräaikaisten työntekijöiden tilanne

Määräaikaiset työsopimukset ovat voimassa sen määräajan, mikä on sopimuksessa sovittu. Määräaikaisia työsopimuksia ei voi irtisanoa yksilöperusteella eikä tuotannollis-taloudellisella perusteella, ellei niihin ole otettu irtisanomisehtoa. Jos määräaikaisesta sopimuksesta löytyy irtisanomisehto, on työsuhde irtisanottavissa tuotannollis-taloudellisella syyllä kuten toistaiseksi voimassa oleva työsuhde. Määräaikaisten sopimusten päättyessä määräaikaisilla työntekijöillä ei ole enää etuoikeutta yrityksessä tarjolla olevaan työhön. Jos tehtäväksi sovittu projekti, ruuhkahuipputyö tai muusta syystä sovittu määräaika on kulunut umpeen, ei määräaikaisella ole oikeutta saada sopimukselleen jatkoa tai tulla vakinaistetuksi. Jos työnantaja on irtisanonut työntekijöitä tuotannollis-taloudellisella perusteella, työnantajan on tarjottava määräaikaisen tekemää työtä ensisijaisesti lomautetuille, osa-aikaisille tai irtisanomisajalla oleville työntekijöilleen ja toissijaisesti takaisinottovelvollisuuden piirissä oleville entisille työntekijöilleen.

Kuva Pixabay

Lue lisää
Ensimmäistä kertaa yt-neuvotteluissa
Mitä pitää tietää yt-neuvotteluista
Yt-neuvottelut ja määräaikainen työsopimus
Yt-neuvottelut ja perhevapaa
Yt-neuvottelut ja opintovapaa
Yt-neuvottelut ja vuorotteluvapaa
Yt-neuvottelut vakuutusalalla